cultural

 • TRAVEL through time with tea

  Posted On April 30,2017

  Entering Yuan dynasty, it is another interesting part of tea life. Yuan dynasty was the empire of China led by Kunlai Khan, who originally was a Mongolian leader of the Mongolian Borjigin clan. The mo

 • Chinese Sense and the World today

  Posted On April 27,2017

  กลิ่นอายความเป็นจีน กับ โลก ใน วันนี้ เข้าใกล้ตรุษจีนอีกแล้ว ผู้เขียนเลยอยากมาเขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจีน ว่าทำไมโลกถึงให้ความสำคัญกับประเทศมังกรนี้นัก ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และรวมไปถึงด้าน

 • คงคาเฟอร์นิเจอร์ ดังไกลทั่วโลกผ่าน Discovery Channel

  Posted On February 28,2016

  โดย…วราภรณ์ เทียนเงิน จาก Post Today

 • จุดเริ่มต้นของเฟอร์นิเจอร์จีนดีไซน์ประณีตที่ถูกสร้างขึ้นมาจากรุ่นสู่รุ่น....

  Posted On October 28,2016

  Kongka Furniture ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1978 จากธุรกิจของครอบครัวอพยพจากจีนซึ่งมีความรู้และพื้นฐานการทำเฟอร์นิเจอร์จีนในวัง ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของที่นี่มีคุณภาพสูงและมีดีไซน์ที่ผสมผสานความเป็นจีนแบบดั้งเด

 • Journey through Chinese history via a cup of tea

  Posted On June 27,2016

  “การเดินทางสู่ประวัติศาสตร์จีนผ่านถ้วยชา” ในมติชนออนไลน์

 • 40th Anniversary of KONGKA Furniture

  Posted On August 08,2017

  คงคาเฟอร์นิเจอร์ กว่า 40 ปี "ไม่ใช่เพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษ สิ่งสะท้อนวัฒนธรรม และของสะสมทางศิลปะที่มูลค่าเพิ่มตามกาลเวลา"

 • The Genius of China

  Posted On January 23,2015

  จากวันนั้นถึงวันนี้ ชาวจีนยังมีอะไรให้พวกเราสนใจอีกมากมาย เหมือนในเนื้อเพลงของสามก็กที่ว่า....

 • When she said YES!

  Posted On February 14,2017

  Get inspired with KONGKA Furniture to walk along with the next chapter of your life.